Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The Eruv is UP for December 8-9, 2023, Parashat Vayeshev
Candlelighting is at 4:32pm
Shabbat Shalom!

1 day ago
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is up for December 1-2, 2023, Parashat Vayishlach
Candlelighting is at 4:32pm
Shabbat Shalom!

December 01, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for November 24-25, 2023, Parashat Vayetze
Candlelighting is at 4:34pm
Shabbat Shalom!

November 24, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The Eruv is UP for November 17-18, 2023, Parashat Toldot
Candlelighting is at 4:38pm
Shabbat Shalom!

November 17, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for November 10-11, 2023, Parashat Hayyei Sarah
Candlelighting is at 4:43pm
Shabbat Shalom!

November 10, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for November 3-4, 2023, Parashat Vayera
Candlelighting is at 5:50pm
Shabbat Shalom!

November 03, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for October 27-28, 2023, Parashat Lech Lecha
Candlelighting is at 5:58pm
Shabbat Shalom!

October 27, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for October 20-21, 2023, Parashat Noah
Candlelighting is at 6:07pm
Shabbat Shalom!

October 24, 2023
Berkeley Eruv
BerkeleyEruv@mastodon.social

The eruv is UP for October 13-14, 2023, Shabbat Bereshit
Candlelighting is at 6:16pm
Shabbat Shalom!

October 24, 2023